faq
Frequently Asked Questions
Làm thế nào để kích hoạt tài khoản
Làm thế nào để tạo mẫu email mới?
Làm thế nào để tôi có thể tạo nhóm người nhận và thêm người nhận vào nhóm?
Làm thế nào để tôi có thể tạo chiến dịch?
Làm thế nào để tôi có thể tạo ticket trợ giúp?
Làm thế nào để tôi có thể thanh toán gói?
Làm thế nào để tôi có thể chỉnh sửa thông tin cá nhân?